HOMEPAGE
PROJEKTY REALIZOWANE W KATEDRZE FILOLOGII NIDERLANDZKIEJ

Spis Treści:

I. Cel, metody i charakter pracy: 1. Określenie zakresu tematycznego rozprawy i zastosowanych metod; 2. Charakterystyka pracy; 3. Trudności badawcze; 4. Ramy czasowe; 5. Sylwetka pisarza;
II. Literatura niderlandzka w Polsce. Przegląd osiągnięć translatorskich i próba typologizacji stanowisk recepcyjnych: 1. Kontekst historyczno-kulturowy; 2. Informacje o literaturze niderlandzkiej i jej przekładach do I wojny światowej;
III. Zagraniczna recepcja twórczości Multatulego: 1. Pierwsze przekłady „Maksa Havelaara”; 2. Recepcja francuska; 3. Recepcja niemiecka;
IV. Polskie wydawnictwa encyklopedyczne o Multatulim: 1. Uwagi wstępne; 2. Typologia pierwszych polskich encyklopedii; 3. Rozwój ruchu encyklopedycznego; 4. Encyklopedie polskie z lat 1890-1914; 5. Międzywojenne opracowania encyklopedyczne; 6. Encyklopedie po 1945 roku; 7. Podsumowanie;
V. Opracowania dziejów literatury powszechnej o Multatulim w kontekście historii, tradycji i praktyki badań literaturoznawczych w Polsce: 1. Uwagi wstępne; 2. Specyfika rozwoju literaturoznawstwa polskiego oraz znaczenie nauk historycznych w XIX wieku jako przyczyny ograniczonego zainteresowania Multatulim w opracowaniach historycznoliterackich schyłku XIX i początku XX stulecia; 3. Unarodowienie badań literaturoznawczych jako hamulec w tworzeniu syntez historii literatury powszechnej; 4. Tradycja i stan badań nad dziejami historii literatury powszechnej a rozwój pojęcia „literatura powszechna”; 5. Wzmanki o Multatulim w kompendiach historii literatury powszechnej do 1914 roku; 6. Opracowania miedzywojenne i pozycje wydane po 1945 roku; 7. Podsumowanie;
VI. Multatuli w polskiej krytyce literackiej: 1. Polscy krytycy o Multatulim; 2. Trzy przypadki szczególne;
VII. Charakterystyka przekładów książkowych: 1. „Multatuli. Osobistość jego i wybór pism”; 2. „Wybór pism”; 3. „Maks Havelaar”; 4. „Kto z was bez winy...”;
VIII. Charakterystyka przekładów rozproszonych: 1. Uwagi wstępne; 2. Charakterystyka ogólna; 3. Charakterystyka szczegółowa;
IX. Multatuli w Polsce w okresie międzywojennym i po 1945 roku; X. Multatuli w Polsce a wewnętrzne przemiany kultury i literatury polskiej przełomu wieków. Recepcja twórczości pisarza holenderskiego w świetle nowej propozycji terminologicznej i periodyzacyjnej.
POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY