Neerlandica Wratislaviensia

Redaktor naczelny / hoofdredacteur / chair, editor-in-chief: Jan Urbaniak

Sekretarz redakcji / redactiesecretaris / editorial secretary: Joanna Skubisz


Zespół Wydawniczy przy Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Erazma z Rotterdamu, Wrocław (Polska) /  Redactiecomité bij de Erasmus-Leerstoel voor Nederlandse Filologie, Wrocław (Polen) / Editorial Board by the Erasmus Chair for Dutch Philology, Wrocław (Poland):

Jan Urbaniak (przewodniczący, redaktor naczelny / voorzitter, hoofdredacteur / chair, editor-in-chief, Uniwersytet Wrocławski), Kaat Buelens (redaktor językowy / taalredacteur / language editor, Uniwersytet Wrocławski), Bożena Czarnecka (Uniwersytet Wrocławski), Irena Barbara Kalla (Uniwersytet Wrocławski), Jacek Karpiński (Uniwersytet Wrocławski), Stefan Kiedroń (Uniwersytet Wrocławski), Agata Kowalska-Szubert (Uniwersytet Wrocławski), Norbert Morciniec (Uniwersytet Wrocławski), Stanisław Prędota (Uniwersytet Wrocławski), Siegfried Huigen (Uniwersytet Wrocławski), Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackeho v Olomouci/ Katolicki Uniwersytet Lubelski), Joanna Skubisz (sekretarz redakcji / redactiesecretaris / editorial secretary, (Uniwersytet Wrocławski).


Rada Naukowa / Wetenschappelijke Raad / Scientific Board:

Cor van Bree (Universiteit Leiden, Nederland), C. Jac Conradie (Universiteit van Johannesburg, Zuid-Afrika), Anikó Daróczi (Károli Gáspár Universiteit, Boedapest, Hongarije), Gillis J. Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland), Wilken Engelbrecht (Palacký-Universiteit, Olomouc, Tsjechië/ Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polen), Dirk De Geest (Katholieke Universiteit Leuven, België), Philippe Hiligsmann (Université Catholique de Louvain, België), Joop van der Horst (Katholieke Universiteit Leuven, België), Mary G. Kemperink (Rijksuniversiteit Groningen, Nederland), Jacques Van Keymeulen (Universiteit Gent, België), Jan Konst (Freie Universität Berlin, Duitsland), Gheorghe Nicolaescu (Universiteit van Boekarest, Roemenië), Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit Amsterdam, Nederland), Jelica Novaković-Lopušina (Universiteit van Belgrado, Servië), Dieter Stellmacher (Göttingen, Duitsland), Siegfried Theissen (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent, België), Herbert Van Uffelen (Universität Wien, Oostenrijk), Bart Vervaeck (Universiteit Gent, België), Roland Willemyns (Vrije Universiteit Brussel, België).


Lista recenzentów / Lijst van recensenten / List of reviewers:

Hans Beelen (Universität Oldenburg, Duitsland), Ludovic Beheydt (Université Catholique de Louvain, België), William van Belle (Katholieke Universiteit Leuven, België), Hubert van den Berg (Univerzita Palackého Olomouc, Tsjechië), Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski, Polen), Hans Blom (Universiteit van Amsterdam/NIOD, Nederland), Benjamin Bossaert (Univerzita Komenského v Bratislave, Slowakije),
Johanna Bundschuh-van Duikeren (Freie Universität Berlin, Duitsland), Adam Bžoch (Slovenská Akadémia Vied Bratislava, Slowakije), Zuzanna Czerwonka-Wajda (Uniwersytet Wrocławski, Polen), Robert Dagnino (Département d'Études Néerlandaises, Strasbourg, Frankrijk), Anikó Daróczi (Károli Gáspár Universiteit, Boedapest, Hongarije), Feike Dietz (Universiteit Utrecht, Nederland), Małgorzata Drwal (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen), Ewa Dynarowicz (Uniwersytet Wrocławski, Polen), Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackého Olomouc, Tsjechië/Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polen),Dirk de Geest (Katholieke Universiteit Leuven, België), Arie Gelderblom (Universiteit Utrecht, Nederland), Lia van Gemert (Universiteit van Amsterdam, Nederland), Camiel Hamans (Universiteit van Amsterdam, Nederland), Roeland Harms (Hogeschool Arnhem/Nijmegen, Nederland), Veronika ter Harmsel Havlíková (Univerzita Palackého Olomouc, Tsjechië), Joop van der Horst (Katholieke Universiteit Leuven, België), Lotte Jensen (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland), Christopher Joby (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen), Jan Konst (Freie Universität Berlin, Duitsland), Karen Kuhn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen), Folkert Kuiken (Universiteit van Amsterdam, Nederland), Helga van Loo (Katholieke Universiteit Leuven, België), Robert de Louw (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polen), Ewa Majewska (Uniwersytet Warszawski, Polen), Wojciech Małecki (Uniwersytet Wrocławski, Polen), Maaike Meijer (Universiteit Maastricht, Nederland), alan Moss (Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland), Jelica Novaković-Lopušina (Univerzitet u Beogradu, Servië), Piotr Oczko (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polen), David Onnekink (Universiteit Utrecht, Nederland), Jan Pekelder (Univerzita Karlova v Praze, Tsjechië/Université Paris Sorbonne, Frankrijk), Yolanda Pérez (Universiteit van Amsterdam, Nederland), Marcin Polkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polen), Lucie Sedláčková (Univerzita Karlova v Praze, Tsjechië), Agnes Sneller (Universiteit Utrecht, Nederland), Marketa Štefková (Univerzita Komenského v Bratislave, Slowakije), Joke Spaans (Universiteit van Utrecht), Jacco van Sterkenburg (Erasmus Universiteit Rotterdam, Nederland), Alexa Stoicescu (Universiteit van Boekarest, Roemenië), Els Stronks (Universiteit Utrecht, Nederland), Kasper Swerts (Universiteit van Antwerpen, België), Rita Temmerman (Vrije Universiteit Brussel, België), Ulrich Tiedau (University College London, Groot-Brittannië), Kristin Tytgat (Vrije Universiteit Brussel, België), Muriel Waterlot (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Polen), Andreas Weber (Universiteit Twente, Nederland).Neerlandica Wratislaviensia – karakteristiek en profiel:

Het tijdschrift Neerlandica Wratislaviensia is het oudste neerlandistieke wetenschappelijke tijdschrift in heel Midden- en Oost-Europa – gesticht door prof. dr. Norbert Morciniec in de jaren tachtig van de 20e eeuw. Later was prof. dr. Stanisław Prędota hoofdredacteur ervan, sinds 2003 is het prof. dr. Stefan Kiedroń. Het tijdschrift Neerlandica Wratislaviensia publiceert bijdragen over Nederlandse taal- en letterkunde, o.a. over Nederlandse fraseologie en paraemiologie, geschiedenis van oudere literatuur en cultuur (Middeleeuwen, Renaissance en Verlichting) en moderne literatuur en cultuur (negentiende-eeuwse, twintigste-eeuwse en eeenentwintistege-eeuwse), ontstaan op het gebied van huidig Nederland en Vlaanderen, als ook op het gebied van vroegere Nederlandse kolonies: in Indonesië, in Zuid-Afrika en in Suriname. Veel aandacht wordt besteed aan de receptie van Nederlandse taal, literatuur en cultuur in Polen en in Centraal-Europa, als ook aan cultuurreceptie en contrastief-vergelijkende studies. Onder de in het tijdschrift publicerende auteurs bevinden zich vooraanstaande neerlandici, taalkundigen en letterkundigen uit academische centra in Nederland (Amsterdam, Leiden, Utrecht), België (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Luik, Leuven en Louvain-la-Neuve), als ook in de landen van West-Europa (Hull, Leipzig, Münster of Oslo), Centraal-Europa (Olomouc, Sofia, Wenen) en in Polen (Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa). Het tijdschrift Neerlandica Wratislaviensia wordt genoteerd op de lijst European Reference Index for the Humanities (ERIH).


Neerlandica Wratislaviensia – charakterystyka i profil:

Czasopismo Neerlandica Wratislaviensia jest najstarszym niderlandystycznym czasopismem naukowym w całej Europie Środkowej i Wschodniej – zostało powołane do życia prze prof. dr hab. Norberta Morcińca w latach osiemdziesiątych XX wieku. Później redaktorem naczelnym był prof. dr hab. Stanisław Prędota, następnie prof. dr hab. Stefan Kiedroń, dr hab. prof. UWr Siiegfried Huigen, a obecnie dr Jan Urbaniak. Czasopismo Neerlandica Wratislaviensia publikuje teksty naukowe poświęcone językoznawstwu i literaturoznawstwu niderlandzkiemu, w tym m. in. frazeologii i paremiologii niderlandzkiej, historii literatury i kultury dawnej (od Średniowiecza poprzez Renesans do Oświecenia), i literatury i kultury współczesnej (dziewiętnasto-, dwudziesto- i dwudziestopierwszowiecznej) powstałej na terenie dzisiejszej Holandii i Flandrii, a także na terenie dawnych kolonii niderlandzkich: w Indonezji, Afryce Południowej i w Surinamie. Dużo uwagi poświęca się recepcji języka, literatury i kultury niderlandzkiej w Polsce i Europie Środkowej oraz recepcji kulturowej i studiom kontrastywno-porównawczym. Wśród autorów publikujących w tym czasopiśmie są wybitni niderlandyści, językoznawcy i literaturoznawcy z ośrodków akademickich w Holandii (Amsterdam, Lejda, Utrecht), Belgii (Antwerpia, Bruksela, Gandawa, Hasselt, Liége, Leuven i Louvain-la-Neuve), a także w krajach Europy Zachodniej (Hull, Lipsk, Münster czy Oslo), Europy Środkowej (Ołomuniec, Sofia, Wiedeń) i Polsce (Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa). Czasopismo Neerlandica Wratislaviensia jest notowane na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH).


INFORMATIE AAN AUTEURS:

 1. Het tijdschrift Neerlandica Wratislaviensia publiceert bijdragen over de Nederlandse taal, literatuur en cultuur, als ook over cultuurreceptie en contrastief-vergelijkende studies.
 2. Auteurs wordt verzocht, hun bijdragen in electronische vorm in te leveren.
 3. De bijdragen mogen in het Nederlands, Engels of Duits geschreven zijn.
 4. Alleen reproductieklare illustraties kunnen opgenomen worden. Bij de illustraties moeten hun bronnen vermeld worden. De auteurs worden verzocht, tevens informatie over de auteursrechten van de door hen gebruikte illustraties toe te voegen.
 5. Het inzenden van een tekst naar de redactie van Neerlandica Wratislaviensia door zijn auteur staat gelijk aan de verklaring van de auteur dat hij/zij over de eigendoms- en auteursrechten voor deze tekst beschikt, dat deze tekst vrij is van juridische gebreken en dat hij in zijn geheel of in fragmenten niet eerder was gepubliceerd of ingezonden naar de redactie van een ander tijdschrift; het staat tevens gelijk aan de toestemming om deze tekst zonder tegenbetaling in Neerlandica Wratislaviensia te publiceren en hem ook zowel qua tijd als ook qua gebied onbeperkt te laten verspreiden, inclusief verkoop van exemplaren van het tijdschrift en het gratis beschikbaar stellen van archiefexemplaren in het Internet.
 6. Elke auteur ontvangt gratis een exemplaar van Neerlandica Wratislaviensia waarin zijn/haar tekst is gepubliceerd.
 7. De beginpagina van elke bijdrage wordt met 10 witregels ingezet. Daarop volgen:
  • voornaam (of voorletters) en naam van de auteur, gevolgd door de naam van de universiteitsstad waaraan hij / zij verbonden is,
  • titel van de bijdrage,
  • Engelstalige abstract (max. 1000 tekens inclusief spaties).
 8. In de bijdragetekst wordt Times New Roman 12 en regelafstand 1,5 gebruikt. Er worden geen afbrekingstekens toegepast, zodat koppeltekens altijd herkenbaar zijn. Te cursiveren woorden worden in de tekst cursief gezet.
 9. Auteurs gebruiken een door de redactie bepaald systeem van bibliografische verwijzingen.
 10. Bijdragen ter publicatie en boeken ter recensie kunnen worden toegezonden aan het adres van

Dr. Jan Urbaniak
Uniwersytet Wrocławski
Katedra Filologii Niderlandzkiej
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław, Polen
jan.urbaniak@uwr.edu.pl

 1. De redactie beslist over het wel of niet publiceren van bijdragen en recensies. 

INFORMACJA DLA AUTORÓW:

 1. Czasopismo Neerlandica Wratislaviensia publikuje artykuły dotyczące języka, literatury i kultury niderlandzkiej, jak również recepcji kulturowej i studiów kontrastywno-porównawczych.
 2. Autorzy dostarczają swoje teksty w formie elektronicznej.
 3. Artykuły mogą być zredagowane w języku niderlandzkim, angielskim lub niemieckim. 
 4. Ilustracje muszą spełniać odpowiednie parametry techniczne. Do ilustracji należy dołączyć listę ich źródeł oraz informację o związanych z nimi prawach autorskich.
 5. Przesłanie przez autora/autorkę tekstu do redakcji czasopisma Neerlandica Wratislaviensia jest równoznaczne z jego/jej oświadczeniem, że przysługują mu/jej autorskie prawa majątkowe do tego tekstu, że tekst ten jest wolny od wad prawnych, oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub w części, ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma; jest to także równoznaczne z udzieleniem nieodpłatnej zgody na wydanie tekstu w czasopiśmie Neerlandica Wratislaviensia oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym wprowadzenie do obrotu egzemplarzy czasopisma i nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy archiwalnych w Internecie.
 6. Autorzy otrzymują nieodpłatnie jeden egzemplarz czasopisma Neerlandica Wratislaviensia z opublikowanym przez nich tekstem.
 7. Na początku artykułu umieszcza się 10 linijek blanco. Następnie podaje się:
  • imię (lub inicjały) i nazwisko autora/autorki oraz nazwę miasta uniwersyteckiego, z którym jest on/ona związany/a,
  • tytuł artykułu,
  • angielskojęzyczne streszczenie (max. 1000 znaków wraz ze spacjami).
 8. W tekście artykułu używa się czcionki Times New Roman z odstępem 1,5. Nie należy stosować dywizów, tak aby można było rozpoznawać łączniki wyrazów. Słowa, które powinny być podkreślone, podawane są kursywą.
 9. Autorzy stosują system bibliograficzny określony przez redakcję.
 10. Artykuły i książki do recenzji można nadsyłać na adres:

dr Jan Urbaniak
Uniwersytet Wrocławski
Katedra Filologii Niderlandzkiej
ul. Kuźnicza 22
50-138 Wrocław, Polen
jan.urbaniak@uwr.edu.pl

 1. Redakcja decyduje o przyjęciu lub nie przyjęciu artykułów i recenzji do druku.

RECENSIEPROCEDURE VOOR DE BIJDRAGEN
IN HET TIJDSCHRIFT NEERLANDICA WRATISLAVIENSIA

 1. De bijdragen worden door twee externe recensenten beoordeeld.
 2. Bij het beoordelen van de bijdragen wordt het principe van ‘double blind review’  aangewend.
 3. De recensenten sluiten hun recensie met één van de hieronder genoemde vaststellingen af:
  1. ‘De bijdrage is zonder enige aanpassingen geschikt voor publicatie’,
  2. ‘De bijdrage is met inachtneming van opmerkingen van de recensent geschikt voor publicatie’,
  3. ‘De bijdrage wordt na een grondige herziening van de hele structuur / probleemstelling en/of andere punten van de bijdrage door de recensent opnieuw beoordeeld’,
  4. ‘De bijdrage is niet geschikt voor publicatie’. 
 4. De redactie geeft aan de auteurs de inhoud van de recensie samen met de conclusie van de recensie door.  
 5. Indien de auteur in zijn / haar bijdrage wijzigingen moet aanbrengen, wordt hij / zij geacht dit te doen in de door de redactie bepaalde termijn en vervolgens aan de redactie een verbeterde tekst door te geven.

ZASADY RECENZOWANIA ARTYKUŁÓW
W CZASOPIŚMIE NEERLANDICA WRATISLAVIENSIA

 1. Artykuły recenzowane są przez dwóch niezależnych recenzentów.
 2. Przy recenzowaniu artykułów stosuje się zasadę ‘double blind review process’: autorzy i recenzenci nie znają wzajemnie swoich tożsamości.
 3. Recenzenci przedstawiają w konkluzji swoich recenzji jeden z poniższych wniosków:
  1. ‘Artykuł nadaje się do publikacji bez żadnych zmian’,
  2. ‘Artykuł nadaje się do publikacji po uwzględnieniu uwag recenzenta’,   
  3. ‘Artykuł po gruntownym przeredagowaniu i zmianach struktury / ujęcia problemu lub innych jego aspektów powinien być skierowany do ponownej recenzji’.  
  4. ‘Artykuł nie nadaje się do publikacji’.
 4. Redakcja przekazuje autorom artykułów treść recenzji wraz z konkluzją recenzji.
 5. W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w artykule jego autor/ka zobowiązany/a jest uczynić to w terminie wyznaczonym przez redakcję, a następnie przekazać redakcji tekst poprawiony.

Stylesheet Neerlandica Wratislaviensia [LINK]

Beoordelingsformulier / Formularz Recenzencki [ DOWNLOAD => MS Word]


Neerlandica Wratislaviensia I, Wrocław 1983
Neerlandica Wratislaviensia II, Wrocław 1985
Neerlandica Wratislaviensia III, Wrocław 1987
Neerlandica Wratislaviensia IV, Wrocław 1989
Neerlandica Wratislaviensia V, Wrocław 1991
Neerlandica Wratislaviensia VI, Wrocław 1993: Stefan Kiedroń Andreas Gryphius und die Niederlande. Niederländische Einflüsse auf sein Leben und Schaffen
Neerlandica Wratislaviensia VII, Wrocław 1994
Neerlandica Wratislaviensia VIII, Wrocław 1995
Neerlandica Wratislaviensia IX, Wrocław 1996
Neerlandica Wratislaviensia X, Wrocław 1998
Neerlandica Wratislaviensia XII, Wrocław 1999
Neerlandica Wratislaviensia XIII, Wrocław 2001
Neerlandica Wratislaviensia XIV, Wrocław 2003
Neerlandica Wratislaviensia XVI, Wrocław 2006: Patrycja Poniatowska: „As You Are Well Pronounced by All External Warrants”. Women’s Bodies and Women’s Places in 17th-Century Dutch and English Drama
Neerlandica Wratislaviensia XVIII – Historische Letterkunde uit de Lage Landem: Teksten en contexten, Wrocław 2009
Neerlandica Wratislaviensia XIX, Wrocław 2010
Neerlandica Wratislaviensia XX, Wrocław 2011
Neerlandica Wratislaviensia XXI, Wrocław 2012
Neerlandica Wratislaviensia XXII – Internationale Neerlandistiek in Literatuur en Cultuur / International Netherlandistics in Literature and Culture,  Wrocław 2013
Neerlandica Wratislaviensia XXIII, Wrocław 2013
Neerlandica Wratislaviensia XXIV, Wrocław 2014

X
SPIS TREŚCI
XII
XIII
XIV
SPIS RZECZY
XVI
XVII

Pracownia leksykografii niderlandzkiej
struktura KFN

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY