REKRUTACJA NA FILOLOGIĘ NIDERLANDZKĄ
ROK AKADEMICKI 2015/2016

ZASADY REKRUTACJIINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW
 

ZASADY REKRUTACJI

UWAGA!
W roku akademickim 2015/16 kandydaci podejmujący kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej (np. studenci Uniwersytetu Wrocławskiego) rekrutują się przez system IRK. Zostały dla nich zarezerwowane 2 dodatkowe miejsca.

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

STARA MATURA (zdawana do 2004 włącznie)

Lista rankingowa kandydatów legitymujących się tzw. starą maturą tworzona jest na podstawie przeprowadzonej przez komisję egzaminacyjną rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim oceniającej zainteresowania kandydatów, ich predyspozycje do nauki języków obcych oraz wiedzę o Holandii i Belgii.

Za rozmowę kwalifikacyjną uzyskać można maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych. Przyjmuje się, że egzamin zdany jest pozytywnie, jeżeli kandydat/kandydatka uzyskał/a 50 punktów.

Uzyskane punkty rekrutacyjne są podstawą do umieszczenia nazwiska kandydata/kandydatki na liście rankingowej kandydatów legitymujących się starą maturą.

Na I rok filologii niderlandzkiej przyjęci zostaną kandydaci z największą liczbą punktów według limitu przyjęć.

NOWA MATURA (zdawana w latach 2002, 2005-2015)

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Język obcy nowożytny (pisemny)

 0,5

 1,0

Język polski (pisemny)

 0,5

 1,0

Dowolny przedmiot (pisemny), w tym inny język obcy nowożytny

0,25

 0,5

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) - specjalizacja DCC

Osobnego limitu przyjęć dla specjalizacji DCC nie ma, kandydatów wybieramy z osób, które dostały się na niderlandystykę. Przyjmujemy maksymalnie 5 osób. Rekrutacja odbędzie się w trakcie semestru zimowego 2014/2015.

Wymagania, które są stawiane kandydatom na specjalizację DCC:

 1. spełnienie wszystkich warunków rekrutacji na filologię niderlandzką
 2. deklaracja chęci realizacji programu specjalizacji Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC)
 3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku (od II roku jedne zajęcia w semestrze prowadzone są w j. angielskim)
 4. znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym czytanie artykułów w tym języku.

Znajomość języka angielskiego i niemieckiego kandydaci muszą ocenić sami. Na I i II roku będą brali udział w zajęciach z j. niemieckiego na poziomie (średnio)zaawansowanym. Od II roku jedne zajęcia w semestrze prowadzone są w j. angielskim.

Podczas pobytu stypendialnego na jednym z naszych uniwersytetow partnerskich jest dodatkowo możliwość nauki j. czeskiego, słowackiego, węgierskiego lub kontynuacji nauki j. niemieckiego.


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)


Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii niderlandzkiej. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według oceny na dyplomie licencjackim, w ramach ustalonego limitu.
O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci innych kierunków studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej znajomość języka niderlandzkiego, za którą uzyskać można 100 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 60 punktów.

Dyplom zagraniczny

Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia niderlandystyki. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według oceny na dyplomie licencjackim, w ramach ustalonego limitu. O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci innych kierunków studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej znajomość języka niderlandzkiego, za którą uzyskać można 100 punktów. Do zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 60 punktów.

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski.

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości następujących języków: języka niderlandzkiego, języka angielskiego, języka niemieckiego. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

Studia II stopnia - rekrutacja według zasad obowiązujących dla kandydatów legitymujących się dyplomami uzyskanymi w Polsce.

Laureaci oraz finaliści następujących olimpiad centralnych przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego:

Laureaci:

 • Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki lub plastyki),
 • Olimpiady Biologicznej,
 • Olimpiady Chemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiday Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
 • Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.

Finaliści:

 • Olimpiady Języka Angielskiego,
 • Olimpiady Języka Francuskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Prawo do skorzystania z uprawnień laureata, finalisty lub uczestnika przysługuje kandydatowi na studia pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie tylko jeden raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata, finalisty lub uczestnika.

Podstawą zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest opatrzony numerem porządkowym oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.

Matura międzynarodowa:

 1. Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. "nową maturą".
 2. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w punkcie 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB i podzielonej przez 45.  

  Punkty rekrutacyjne = (N×liczba punktów na dyplomie IB)/45

Matura dwujęzyczna:

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Matura zagraniczna:

Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości następujących języków: języka niderlandzkiego, języka angielskiego, języka niemieckiego. Rozmowa kwalifikacyjna jest punktowana w skali 0 do 5 punktów. Za wynik pozytywny uznaje się uzyskanie minimum 3 punktów.

 

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY