REKRUTACJA NA FILOLOGIĘ NIDERLANDZKĄ
ROK AKADEMICKI 2011/2012

ZASADY REKRUTACJIINTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓWHARMONOGRAM
LISTY do PRZYJĘCIA i PRZYJĘTYCH na STUDIA
 

ZASADY REKRUTACJI

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

STARA MATURA

Lista rankingowa kandydatów legitymujących się tzw. starą maturą tworzona jest na podstawie przeprowadzonej przez komisję egzaminacyjną rozmowy kwalifikacyjnej w języku polskim oceniającej zainteresowania kandydatów, ich predyspozycje do nauki języków obcych oraz wiedzę o Holandii i Belgii.

Za rozmowę kwalifikacyjną uzyskać można maksymalnie 100 punktów rekrutacyjnych. Przyjmuje się, że egzamin zdany jest pozytywnie, jeżeli kandydat/kandydatka uzyskał/a 50 punktów.

Uzyskane punkty rekrutacyjne są podstawą do umieszczenia nazwiska kandydata/kandydatki na liście rankingowej kandydatów legitymujących się starą maturą.

Na I rok filologii niderlandzkiej przyjęci zostaną kandydaci z największą liczbą punktów według limitu przyjęć.

NOWA MATURA

 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.
 • Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.
 • Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.
 • Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów.
 

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

Język obcy nowożytny (pisemny)

 0,5

 1

Język polski (pisemny)

 0,5

 1

Dowolny przedmiot (pisemny)

0,25

 0,5

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) - specjalizacja DCC

Osobnego limitu przyjęć dla specjalizacji DCC nie ma, kandydatów wybieramy z osób, które dostały się na niderlandystykę. Przyjmujemy maksymalnie 5 osób.

Wymagania, które są stawiane kandydatom na specjalizację DCC:

 1. spełnienie wszystkich warunków rekrutacji na filologię niderlandzką
 2. deklaracja chęci realizacji programu specjalizacji Język, Literatura i Kultura Niderlandzka w Kontekście Środkowoeuropejskim (DCC)
 3. znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w tym języku (od II roku jedne zajęcia w semestrze prowadzone są w j. angielskim)
 4. znajomość języka niemieckiego w stopniu umożliwiającym czytanie artykułów w tym języku.

Znajomość języka angielskiego i niemieckiego kandydaci muszą ocenić sami. Na I i II roku będą brali udziałl w zajęciach z j. niemieckiego na poziomie (średnio)zaawansowanym. Od II roku jedne zajęcia w semestrze prowadzone są w j. angielskim.

Podczas pobytu stypendialnego na jednym z naszych uniwersytetow partnerskich jest dodatkowo możliwość nauki j. czeskiego, słowackiego, węgierskiego lub kontynuacji nauki j. niemieckiego.

Zgłaszać można się do Sekretarza WKR, pani mgr K. Tryczyńskiej, podczas składania dokumentów albo/i wysłać maila do dr. Jacka Karpińskiego (Koordynatora Programu DCC) po ogłoszeniu listy przyjętych. Lista osób przyjętych na specjalizację DCC zostanie ogłoszona pod koniec września.


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)


Na studia przyjmowani będą w pierwszej kolejności absolwenci studiów pierwszego stopnia filologii niderlandzkiej. O przyjęciu zadecyduje miejsce na liście rankingowej według oceny na dyplomie licencjackim, w ramach ustalonego limitu.
O ile przewidziany limit nie zostanie wypełniony, w dalszej kolejności przyjmowani będą absolwenci innych kierunków studiów pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich. O miejscu na liście rankingowej zadecyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej znajomość języka niderlandzkiego, za którą uzyskać można 100 punktów. Do pozytywnego zaliczenia rozmowy kwalifikacyjnej wymagane jest uzyskanie minimum 60 punktów.


Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie niestacjonarne wieczorowe)

NOWA MATURA i STARA MATURA

Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów.

Uwaga: studia zostaną uruchomione, jeżeli liczba studentów będzie nie mniejsza niż 20.

 

Zasady rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), legitymujących się świadectwem dojrzałości lub dyplomem wydanym poza granicami Polski.

Studia I stopnia - rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca kompetencje kandydata w zakresie posługiwania się językiem polskim oraz poziom znajomości następujących języków: języka niderlandzkiego, języka angielskiego, języka niemieckiego.

Studia II stopnia - rekrutacja według zasad obowiązujących dla kandydatów legitymujących się dyplomami uzyskanymi w Polsce.


Laureaci oraz finaliści następujących olimpiad centralnych przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego:

Olimpiada Języka Angielskiego
Olimpiada Języka Francuskiego
Olimpiada Języka Niemieckiego
Olimpiada Języka Rosyjskiego
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego

Prawo do skorzystania z uprawnień laureata, finalisty lub uczestnika przysługuje kandydatowi na studia pierwszego stopnia oraz studia jednolite magisterskie tylko jeden raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości, niezależnie od tego, kiedy uzyskał tytuł laureata, finalisty lub uczestnika.

Podstawą zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest opatrzony numerem porządkowym oryginał dokumentu wydanego przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu.


Matura międzynarodowa:

 1. Kandydaci posiadający dyplom IB przyjmowani są na studia w ramach postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów legitymujących się tzw. "nową maturą".
 2. Dla potrzeb rankingu kandydaci, o których mowa w punkcie 1, otrzymują punkty rekrutacyjne w liczbie równej maksymalnej ilości punktów przewidzianych w rekrutacji na dany kierunek studiów (N) pomnożonej przez względną liczbę punktów uzyskanych na dyplomie IB.  

  Punkty rekrutacyjne = (N×liczba punktów na dyplomie IB)/45


Matura dwujęzyczna:

Kandydat, który zdał maturę dwujęzyczną z języka obcego otrzymuje w celu obliczenia punktów rekrutacyjnych maksymalną liczbę punktów za poziom podstawowy z języka obcego (100%), pomnożoną przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.

Wynik egzaminu z języka obcego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie przez 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, a następnie mnożony przez odpowiedni współczynnik określony w zasadach rekrutacji.


 

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY