PUNKTY ECTS

Co to jest ECTS?

ECTS - the European Credit Transfer System - został opracowany przez Komisję Wspólnoty Europejskiej w celu umożliwienia i ułatwienia międzyuczelnianej wymiany studentów, a także ustalenia zasad uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej uczelni w kraju. Dostarcza sposobu pomiaru i oceny zdobytej wiedzy przez studentów.
Podstawą systemu ECTS jest wzajemne zaufanie Instytucji uczestniczących w wymianie studentów. Jest ono wsparte poprzez wzajemne uznanie zasad, które dotyczą przede wszystkim: sposobu prezentacji informacji o studiach w danej uczelni; zawierania porozumienia między uczelniami określającego zasady odbywania studiów w obu Instytucjach; stosowania punktów kredytowych oceniających nakład pracy studenta przy zaliczaniu poszczególnych przedmiotów.
Uczelnie (Wydziały, Instytuty) uczestniczące w wymianie studentów w oparciu o ECTS są zobowiązane do opracowania odpowiednich informatorów - Pakietów Informacyjnych - o studiach, zawierających pełną informację o ofercie dydaktycznej danej jednostki.


Punkty kredytowe w ECTS

Punkty kredytowe, które są przyporządkowane poszczególnym przedmiotom, określają nakład pracy studenta (wykłady, ćwiczenia, laboratoria itp., a także praca własna w domu czy też w bibliotece), jaki musi on ponieść, aby uzyskać zaliczenie danego przedmiotu. Nakładowi pracy wymaganemu do zaliczenia semestru przyporządkowano (umownie) 30 punktów kredytowych (i odpowiednio 60 punktów dla roku studiów). Przedmiotowi przypisuje się ilość punktów, która odpowiada nakładowi pracy potrzebnemu do zaliczenia danego przedmiotu w stosunku do nakładu pracy niezbędnego do zaliczenia semestru. Punkty kredytowe określają więc względny, a nie bezwzględny nakład pracy studenta do zaliczenia danego przedmiotu.
Uzyskanie przez studenta odpowiedniej ilości punktów kredytowych daje podstawę do zaliczenia semestru (roku) studiów. System punktów kredytowych nie eliminuje stopni; do oceny poziomu wiedzy studenta stosowane są stopnie.
Instytucje stosujące punkty kredytowe mają swobodę w przydzielaniu ich poszczególnym przedmiotom z danego semestru (roku) studiów. Praktyki zawodowe lub przedmiotowe oraz przedmioty do wyboru są punktowane, jeśli stanowią integralną część danych studiów. Pozostałym przedmiotom, np. zajęciom z WF oraz z języków obcych nie przydziela się punktów kredytowych. Wyjątkowo, jeżeli Rada Wydziału tak postanowi, można przyporządkować punkty kredytowe za wymagany programem studiów poziom nauczania lektoratu (maksymalnie 2-3 punkty) i zapisać je w semestrze, w którym zaplanowano zaliczenie tego poziomu lub w semestrze wyższym. Punkty kredytowe otrzymuje się po zaliczeniu, w wymaganej regulaminem studiów formie, danego przedmiotu.

Transfer punktów kredytowych w ECTS

Wprowadzenie systemu punktów kredytowych pozwala na wzajemne uznawanie części studiów odbytych przez studenta za granicą. Wyjazd na studia do uczelni zagranicznych odbywać może się m.in. w ramach międzynarodowych programów TEMPUS, SOCRATES, ERASMUS, CEEPUS i in. Studenci odbywają studia w gościnnej uczelni na podstawie wcześniejszego porozumienia. Porozumienie między macierzystą a gościnną uczelnią powinno określić okres pobytu oraz listę przedmiotów realizowanych w tym czasie przez studenta. Za zaliczone pomyślnie przedmioty student otrzymuje stopnie oraz odpowiednią ilość punktów kredytowych. Po powrocie do macierzystej uczelni zaliczone przedmioty i uzyskane za nie punkty będą w pełni uznane i wpisane do rejestru (indeksu) studenta. Student będzie kontynuował studia bez straty czasu (pobytu) oraz punktów kredytowych.
Studenci mogą uczestniczyć w wymianie, jeśli spełniają warunki uzgodnione przez umawiające się uczelnie. Studenci nie powinni wnosić dodatkowych opłat w gościnnej uczelni. Na okres pobytu w innej uczelni nie powinno się pozbawiać studenta przysługujących mu stypendiów.
Okres wymiany powinien wynosić od trzech miesięcy do jednego roku. W wymianie mogą uczestniczyć studenci, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów.

Zasady przydziału punktów kredytowych

Punkty kredytowe student otrzymuje po zaliczeniu, tzn. uzyskaniu pozytywnej oceny ze wszystkich typów zajęć przewidzianych dla danego przedmiotu. Student zalicza dany semestr, jeśli uzyskał w nim 30 punktów kredytowych. Student w czasie studiów licencjackich musi uzyskać 180 punktów (6 semestrów x 30 punktów), natomiast w czasie uzupełniających studiów magisterskich 120 punktów (4 semestry x 30 punktów), co daje w sumie konieczność zdobycia 300 punktów na uzyskanie dyplomu magistra.

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY