Kierownik Zakładu

dr hab. Irena Barbara Kalla


Website

 

dr hab. Bożena Czarnecka

  Kierownik Pracowni Studiów Kulturowych

dr Ewa Dynarowicz
  prof. dr hab. Siegfried Huigen


Publikacje
  współpraca:

prof. zw. dr hab. Jerzy Koch

Zakład Współczesnej Literatury Niderlandzkiej i Afrikaans jest jednostką spełniającą zarówno zadania dydaktyczne jak i naukowe. Polem działania jest holenderska i flamandzka (niderlandzka) kultura i literatura po roku 1830 oraz kultura południowoafrykańska i literatura powstająca w języku afrikaans.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni, wspierani przez doktorantów (mgr Natalia Brożyna), prowadzą wykłady, seminaria, proseminaria i ćwiczenia dla studentów filologii niderlandzkiej. Zakres tematyczny zajęć obejmuje obok praktycznej nauki języka niderlandzkiego (na wszystkich latach studiów), przede wszystkim literaturę niderlandzką XIX i XX wieku (II, III i IV rok), literaturoznawstwo (II rok) i literaturoznawstwo niderlandzkie (I rok), holenderską i flamandzką literaturę kolonialną (III i IV rok), problematykę związków słowa i obrazu w kulturze niderlandzkiej (III i IV rok), a także niezwykle rzadko występujący na uczelniach europejskich przedmiot, jak "Wprowadzenie do kultury, literatury i języka afrikaans" (IV rok). Prowadzone są także seminaria magisterskie z wymienionego wyżej zakresu oraz sprawowana jest opieka naukowa nad powstającymi rozprawami doktorskimi. z zakresu XIX- i XX-wiecznej literatury.

Osoby zatrudnione w Zakładzie na etatach naukowo-dydaktycznych, a także doktoranci prowadzą intensywne badania naukowe oraz publikują książki i artykuły naukowe w krajowych i zagranicznych periodykach. Obszar pracy naukowej wytyczony jest zasadniczo przez kilka czynników. Oprócz osobistych preferencji badaczy, ukierunkowujących ich zainteresowania, określają go różne zjawiska szeroko rozumianego pogranicza i styku kultur, literatur i języków oraz problematyka modernizacji. Są to zjawiska ważne nie tylko ze względu na możliwość dobrego ich wykorzystania w procesie dydaktycznym, ale również istotne dla zrozumienia kondycji współczesnego człowieka. Już wewnętrzna, europejska specyfika literackiej kultury niderlandzkiej sprawia, iż składa się ona z dwóch równoważnych członów: holenderskiego i flamandzkiego. Wskutek ekspansji kolonialnej Holendrzy i Flamandowie byli po wielekroć wystawiani na oddziaływanie egzotycznych kultur i mentalności. O ile najznamienitszym tego przykładem jest piśmiennictwo kolonialne, o tyle dziś w samych Niderlandach pojawia się swego rodzaju rodzima egzotyka, co związane jest z wystąpieniem pokolenia pisarzy imigrantów z różnych pozaeuropejskich krajów piszących po niderlandzku. Wreszcie wartość literatury niderlandzkiej przejawia się w jej zagranicznej recepcji oraz w jej znaczeniu dla powstania zrębów nowych tradycji literackich w obszarze Karaibów i w Afryce Południowej, gdzie w różny sposób odnoszono się do europejskich wzorców kulturowych w wydaniu niderlandzkim.
Stąd powstające w Zakładzie rozprawy naukowe, doktoraty oraz prace magisterskie dotyczą: znaczących momentów przesileń w kulturze Niderlandów (przełom romantyczny w Holandii i Belgii, rewolucja obyczajowa lat 60-tych i 70-tych XX wieku w Holandii); recepcji literatury niderlandzkiej w Polsce (analiza polskich tłumaczeń dzieł pisarzy holenderskich i flamandzkich, kierunków polskiej recepcji w XIX i XX wieku oraz polskiego środowiska recypującego); związków słowa i obrazu (zastosowanie wyników badań nad historycznym zjawiskiem emblemu do analizy współczesnych utworów, ekranizacje utworów literackich); związków literatury i historii (niderlandzka powieść historyczna) oraz historiografii literackiej (wpływ niderlandzkiej historii literatury na południowoafrykańską historiografię literacką); zagadnień kolonialnej literatury holenderskiej (Indonezja, Antyle, Surinam) i flamandzkiej (Kongo); problematyki literatury południowoafrykańskiej powstającej w języku afrikaans; aspektów recepcji współczesnej literatury holenderskiej tworzonej przez imigrantów (alochtonów).
Pracownia leksykografii niderlandzkiej

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY