ZJN
 

Kierownik Zakładu

dr Jacek Karpiński

  Kierownik Pracowni Glottodydaktyki

dr Bolesław Rajman, doc. UWr.
  Kierownik Pracowni Translatoryki
i Języków Fachowych

dr Katarzyna Tryczyńska
 

mgr Marzanna Jóźwiak-Kotynia

 

mgr Agnieszka Kucfir

 

mgr Sandra Szpic

 

drs. Saskia Teulings

POWIEKSZ
 

dr Jerzy Zieliński

 

mgr Magda Serwadczak

  współpraca:

prof. zw. dr hab. Stanisław Prędota

Zakład Języka Niderlandzkiego

Zakład Języka Niderlandzkiego stawia sobie za cel prowadzenie badań synchronicznych i diachronicznych w zakresie językoznawstwa stosowanego oraz studiów konfrontatywnych w zakresie językoznawstwa niderlandzkiego i polskiego. W głównym obszarze zainteresowania znajdują się tematy związane w szczególności z dydaktyką języka niderlandzkiego jako obcego, translatoryką niderlandzko-polską, terminologią i komunikologią specjalistyczną. Zakład Języka Niderlandzkiego kładzie także nacisk na tworzenie programów i materiałów do nauki języka niderlandzkiego jako obcego oraz inne eksperymenty w dziedzinie glottodydaktyki i pragmalingwistyki. Poza tym zajmuje się teoretycznymi i praktycznymi aspektami tłumaczenia z języka niderlandzkiego na polski i polskiego na niderlandzki. Ważnym aspektem działań Zakładu Języka Niderlandzkiego jest wypracowywanie sposobów polepszenia komunikacji w wybranych obszarach specjalistycznych (głównie w lotnictwie cywilnym i w prawie) oraz badania terminologiczne mogące znaleźć swoje zastosowanie w praktyce.

Na uwagę zasługują artykuły naukowe pracowników Zakładu Języka Niderlandzkiego, którzy publikują prace związane z szeroko pojętą glottodydaktyką (np. sposoby wdrożenia tutoringu w szkolnictwie wyższym), translatoryką (np. tłumaczenie audiowizualne filmów flamandzkich na język polski i związane z tym problemy czy wybrane aspekty tłumaczeń literatury polskiej na język niderlandzki), językami specjalistycznymi i komunikologią (np. komunikacja specjalistyczna między członkami personelu pokładowego a pasażerem i sposoby jej ulepszenia).
Warto wspomnieć także o współpracy przy wydaniu tłumaczenia listów Brunona Schulza na j. niderlandzki oraz monografii poświęconej składni nominalnych grup wyrazowych w niderlandzkich i polskich formularzach.
Wyniki prowadzonych badań prezentowane są na konferencjach naukowych i naukowo-dydaktycznych w Polsce i za granicą.

W odniesieniu do prac publikowanych przez Zakład Języka Niderlandzkiego, uzyskany przyrost wiedzy jest znaczący głównie ze względu na możliwość wykorzystania wyników badań w praktyce. Proponowane rozwiązania w zakresie glottodydaktyki usprawniają proces nauczania i uczenia się języka niderlandzkiego jako obcego. Prowadzone badania translatoryczne wpływają na upowszechnienie bogatej literatury niderlandzkiej i polskiej w przekładzie. Badania terminologiczne i komunikologiczne pozwalają poznać i zrozumieć wybrane dziedziny wiedzy dostępne do tej pory jedynie dla specjalistów oraz usprawnić komunikację w życiu codziennym.

W Zakładzie Języka Niderlandzkiego współpracują ze sobą:
- dr Jacek Karpiński (Kierownik Zakładu Języka Niderlandzkiego, adiunkt)
- doc. dr Bolesław Rajman (Kierownik Pracowni Glottodydaktyki, docent)
- dr Katarzyna Tryczyńska (Kierownik Pracowni Translatoryki i Języków Fachowych, adiunkt)
- mgr Marzanna Jóźwiak-Kotynia (starszy wykładowca)
- mgr Agnieszka Kucfir (asystent)
- mgr Sandra Szpic (wykładowca)
- drs. Saskia Teulings (starszy wykładowca)
- dr Jerzy Zieliński (starszy wykładowca)

Doktoranci:
- mgr Magda Serwadczak

Pracownia leksykografii niderlandzkiej

POWRÓT NA POCZźTEK STRONY