Kierownik Pracowni

dr Katarzyna Tryczyńska

Pracownia Translatoryki i Języków Fachowych prowadzi badania w zakresie

W Pracowni Dydaktyki Języków Germańskich współpracuj± ze sob± następuj±ce osoby:

Dr Katarzyna Tryczyńska
Pracownia leksykografii niderlandzkiej

POWRÓT NA POCZ1TEK STRONY