Kierownik Pracowni

dr Bolesław Rajman, doc. UWr.
POWIEKSZ
 

dr Jerzy Zieliński

 

mgr Marzanna Jóźwiak-Kotynia

 

mgr Sandra Szpic

 

drs. Saskia Teulings

Pracownia Glottodydaktyki prowadzi badania w zakresie glottodydaktyki ze szczególnym uwzględnieniem konfrontatywnych aspektów języka niderlandzkiego, niemieckiego i angielskiego oraz zastosowań komputerów, sieci komputerowych i Internetu w nauczaniu języka niderlandzkiego (Computer Aided Language Learning - CALL) oraz wiedzy o niderlandzkim obszarze językowym. Pracownia kładzie nacisk na działania takie jak tworzenie programów i materiałów do nauki języków obcych i inne eksperymenty w dziedzinie glottodydaktyki i pragmalingwistyki, szczególnie z wykorzystaniem sieci komputerowej. W działaniach tych uczestniczą aktywnie studenci, którzy na bieżąco oceniają wprowadzane metody i materiały dydaktyczne.

W pracowni opracowany został i aktualizowany jest corocznie pakiet ECTS dla niderlandystyki oraz prowadzone są prace nad nowym programem studiów w zakresie praktycznej nauki języka niderlandzkiego ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania systemu oceny do założeń CEF (Common European Framework of Reference for Languages).

Pracownia realizowała 3-letni projekt badawczy, którego była koordynatorem (we współpracy z Universiteit van Amsterdam, Steunpunt Nederlands als vreemde taal oraz University of Hull, Department of Dutch). Projekt ten o nazwie Proeftuin Wrocław współfinansowany był przez Niderlandzką Unię Językową w ramach programu badawczego Taalunieversum, w ramach którego analizowane są możliwości zastosowań ICT (Internetu i technologii komputerowych) w nauce języka niderlandzkiego.

Projekt przebiegał w dwóch etapach. W pierwszej fazie przeprowadzone zostały badania porównawcze dotyczące różnic efektów nauczania przy zastosowaniu z jednej grupie eksperymentalnej tradycyjnych materiałów i metod dydaktycznych, z drugiej zaś materiałów i technik opartych o wykorzystanie sieci komputerowej oraz Internetu. W drugiej fazie badaniom zostały poddane efekty zastosowania różnych form nauczania i nauki z zastosowaniem wspomagania komputerowego. Wykorzystywane są gotowe materiały dydaktyczne (kursy komputerowe) oraz komputerowe materiały autorskie, sporządzone za pomocą authoring-tools.

W trakcie realizacji projektu studenci biorący w nim udział poddawani byli kompleksowej ocenie w zakresie rozwoju czterech sprawności językowych w formie rozbudowanych obiektywnych testów, które niezależne są od stosowanych materiałów dydaktycznych.

Pierwsze efekty badawcze projektu zaprezentowane zostały w sierpniu 2002 na Colloquium ICT in Onderwijs Nederlands als Vreemde Taal w Amsterdamie.

W 2012 roku w Pracowni przygotowano projekt finansowany przez Unię Europejską Biznes w języku - język w biznesie. Komunikacja biznesowa po polsku i niderlandzku realizowany od roku akademickiego 2012/2013.

W Pracowni Dydaktyki Języków Germańskich współpracują ze sobą następujące osoby:

Doc. dr Bolesław Rajman jest autorem pracy doktorskiej z zakresu socjolingwistyki obronionej w 1987 roku oraz monografii dotyczącej stosunków językowych we Flandrii. Prowadził konwersatorium z historii Niderlandów, wprowadzenie do technologii informacyjnych, a obecnie ćwiczenia z praktycznej nauki języka niderlandzkiego, w tym blok ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem komputerów. Jest opiekunem laboratorium komputerowego, umożliwiającego dostęp do Internetu pracownikom i studentom Katedry Filologii Niderlandzkiej. Jest również współredaktorem Podręcznego Słownika Niderlandzko-Polskiego. Badania naukowe koncentrują się na zastosowaniach komputerów, sieci komputerowych i Internetu w nauczaniu języka obcego (Computer Aided Language Learning). Doc. Rajman organizował też wspólnie z Brabancką Izbą Handlową kursy i praktyki dla studentów filologii niderlandzkiej z dziedziny języka biznesu oraz wiedzy o gospodarce i społeczeństwie Flandrii. Jest również autorem witryny internetowej Katedry Filologii Niderlandzkiej.

Dr Jerzy A. Zieliński, który obronił w 1988 roku pracę doktorską z dziedziny semantyki i leksykologii kontrastywnej języka niderlandzkiego. Dr J.A. Zieliński prowadzi blok zajęć (wykłady i ćwiczenia) z teoretycznej i praktycznej gramatyki języka niderlandzkiego oraz aktywnie współpracuje w tworzeniu programu studiów niderlandystycznych w zakresie gramatyki i praktycznej nauki języka niderlandzkiego. Jest również współredaktorem Podręcznego Słownika Niderlandzko-Polskiego. Badania naukowe koncentrują się na konfrontatywnych aspektach dydaktyki języka niderlandzkiego. Dr Zieliński jest Zastępcą Kierownika Katedry Filologii Niderlandzkiej ds. dydaktycznych i studenckich, zajmuje się również opracowywaniem pakietu informacyjnego ECTS dotyczącego studiów niderlandystycznych.
mgr Sandra Szpic prowadzi zajęcia z ... oraz różnego typu zajęcia praktyczne: ćwiczenia w pisaniu, audiowizualne, leksykalne oraz konwersacje.
drs. Saskia Teulings prowadzi różnego typu zajęcia praktyczne: ćwiczenia tłumaczeniowe, fonetyczne i ortograficzne, leksykalne, gramatyczne oraz ćwiczenia stylistyczne i redagowanie tekstów.
Pracownia leksykografii niderlandzkiej

POWRÓT NA POCZ1TEK STRONY